Vadības grāmatvedība MS EXCEL vidē

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Pirmā līmeņa augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sniegt izglītojamiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un sekmēt kompetences iegūšanu par vadības grāmatvedības principiem, izmantojot digitālās metodes. Veicināt MS EXCEL pielietošanu uzņēmuma vadīšanas praksē, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā.

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

· Attīstīt izglītojamā prasmes:

· izprast vadības grāmatvedības principus un metodes;

· spēt novērtēt līdzekļu finansēšanas procesu un uzņēmuma finansiālo stāvokli;

· pārzināt izmaksu klasifikācijas un prast tos pielietot;

· prasmīgi pielietot pašizmaksas kalkulācijas metodes un spēt kalkulēt tirgus cenas;

· spēt sagatavot budžetus pēc vadības pieprasījuma, nodrošināt uzņēmuma vadību ar nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai, plānošanai, kontrolei.

 

Mācību metodes:

Lekcijas klātienē (tiešsaistes lekcijas e-vides platformā) un pastāvīga teorijas apgūšana, grupu debates un diskusijas, praktiskās nodarbības, pastāvīgie darbi, situāciju analīze, uzdevumu risināšana, konceptuālā, induktīvā domāšana, tālmācības elementi izglītības programmas satura apgūšanai patstāvīgi individuālā veidā.

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu visos mācību priekšmetos – atzīmi ne zemāku par “4” 10 ballu vērtēšanas skalā vai “ieskaitīts”, un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Tālākās izglītības un pilnveides iespējas:

· Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās

· Pielietot dažādas pašizglītības metodes un iespējas.

Programmu tiek finansēta ES fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Mācību maksas 10% apmērā

56,32 EUR

Pieteikties apmācībām

Stundas kopā: 160
No tām neklātienē: 110 st.
Līdzmaksājums: 51,20 EUR

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.