Finanšu grāmatvedība digitālā vidē

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Vidējā izglītība, darba pieredze vai profesionālā izglītība nozarē

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sniegt izglītojamiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un sekmēt kompetences iegūšanu par grāmatvedības uzskaites organizāciju uzņēmumā un finanšu grāmatvedības kārtošanu, izmantojot dažādus digitālos rīkus.

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

· Izprast normatīvo aktu prasības, kas nosaka grāmatvedības darba organizāciju un finanšu grāmatvedības kārtošanu uzņēmumos;

· Pielietot uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu, novērtēt saimnieciskos darījumus un tos iegrāmatot uz grāmatvedības programmas JUMIS PRO bāzes;

· Izprast grāmatvedības uzskaites datorprogrammu pielietošanas iespējas aktuālas darījumu plūsmas nodrošināšanai attālinātā digitālā uzskaitē;

· Zināt uzņēmuma gada pārskata struktūru un sagatavot atsevišķās finanšu pārskata sastāvdaļas uz grāmatvedības programmas JUMIS PRO bāzes

 

Mācību metodes:

Lekcijas klātienē (tiešsaistes lekcijas e-vides platformā) un pastāvīga teorijas apgūšana, diskusija, grupu darbs, situācijas analīze, praktiskie un patstāvīgie darbi.

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu visos mācību priekšmetos – atzīmi ne zemāku par “4” 10 ballu vērtēšanas skalā vai “ieskaitīts”, un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Tālākās izglītības un pilnveides iespējas:

· Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.

· Turpināt izglītību pašmācības ceļā.

· Pielietot ikdienas darbā iegūtās zināšanas.

Programmu tiek finansēta ES fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Mācību maksas 10% apmērā

56,32 EUR

Pieteikties apmācībām

Stundas kopā: 160
No tām neklātienē: 80 st.
Līdzmaksājums: 51,20 EUR

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.