Digitālā ekonomika un nodokļu piemērošana pārrobežu darījumos

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Pirmā līmeņa augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sniegt padziļinātu izpratni un palīdzēt veidot prasmes strādāt digitālās ekonomikas apstākļos un prast piemērot nodokļus virtuālajos un pārrobežu darījumos Eiropas Savienībā (ES) un atsevišķu ārvalstu nodokļu zonās. Iepazīstināt ar mūsdienu digitālās ekonomikas veidiem (sadarbības ekonomika, globālo kompāniju ekonomika utt.) Kā arī iepazīstināt ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) un ES nodokļu politikas galvenajiem virzieniem ekonomikas transformācijā uz digitālo vidi, lai iegūtu kompetenci pielietot iegūtās zināšanas nodokļu administrēšanas vai komercdarbības lēmumu pieņemšanā un pamatošanā.

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

· pārzināt starptautiskās, nodokļu sistēmu modeļus, ka arī tendences nodokļu unifikācijai, digitalizācijai un harmonizācijai starptautiskās sadarbības ietvaros;

· mācēt atrast interneta vidē un pielietot praksē starptautiskās nodokļu tiesību normas;

· izprast mūsdienu ekonomikas transformācijas īpatnības un prasības attiecībā uz ēnu ekonomikas apkarošanu;

· organizēt datorizētu pārrobežu darījumu grāmatvedības uzskaiti uzņēmumam un pašnodarbinātai personai.

 

Mācību metodes:

Lekcijas klātienē (tiešsaistes lekcijas e-vides platformā) un pastāvīga teorijas apgūšana, grupu debates un diskusijas, praktiskās nodarbības, pastāvīgie darbi, situāciju analīze, uzdevumu risināšana, konceptuālā, induktīvā domāšana, tālmācības elementi izglītības programmas satura apgūšanai patstāvīgi individuālā veidā.

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu visos mācību priekšmetos – atzīmi ne zemāku par “4” 10 ballu vērtēšanas skalā vai “ieskaitīts”, un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Tālākās izglītības un pilnveides iespējas:

· Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās;

· Pielietot dažādas pašizglītības metodes un iespējas.

Programmu tiek finansēta ES fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Mācību maksas 10% apmērā

56,32 EUR

Pieteikties apmācībām

Stundas kopā: 160
No tām neklātienē: 80 st.
Līdzmaksājums: 51,20 EUR

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.